شرکت فناوری های ریلی مپنا

شرکت فناوری های ریلی مپنا

شرکت فناوری های ریلی مپنا

درباره ما

معرفی شرکت

شرکت فناوري هاي ریلی مپنا (مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس سابق)، در دي ماه 1388 تاسیس و در سال 1389 در محل کارخانه مپنا لکوموتیو در شهر کرج آغاز به کار کرد. این شرکت تاکنون در زمینه تامین سیستم هاي ترمز لکوموتیو هاي باري و مسافري، واگن هاي مترو، انجام خدمات اورهال سیستم هاي ترمز، تامین تهویه مطبوع واگن هاي مسافري فعالیت داشته است. در سال هاي اخیر با توجه به محدودیت هاي ایجاد شده، داخلی سازي تجهیزات ناوگان ریلی با اولویت سیستم ترمز، درب و تهویه در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

تاریخچه ی شرکت

با شروع پروژه ساخت لکوموتیوهاي ایران سفیر (SIEMENS ER24PC) این شرکت فعالیت خود را با نام شرکت "مشــارکتی ریلی مپنا فوله پارس" با سرمایه گذاري 51 درصدي شرکت فوله ترانســـپورت فرانســـه و 49 درصدي شرکت گروه مپنا، به منظور تأمین و انتقال تکنولوژي سیستم ترمز و تهویه این لکوموتیوها آغاز کرد.

 در طی 9 سال فعالیت شرکت مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس ، سیستم ترمزهاي لکوموتیو مسافري، باري و تونلی، سیستم تهویه مطبوع واگن هاي مســافري، تعمیرات و نگهداري و اورهال کلیه محصــولات نیز در سبد خدمات این شرکت قرار گرفت.

در سال 1397 ، پس از گذشت دو سال از انتقال مالکیت شرکت فوله ترانسپورت فرانسه به شرکت "WABTEC" آمریکا و همزمان با خروج آمریکا از برجام ، شرکت فوله ترانسپورت به فعالیت خود در ایران پایان بخشید. پس از انتقال تمام سهام این شرکت به گروه مپنا، شرکت مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس به شرکت "فناوري هاي ریلی مپنا" تغییر نام و با تکیه بر دانش انتقال یافته و پرسنل آموزش دیده با رویکرد داخلی سازي تجهیزات ناوگان ریلی به فعالیت خود ادامه داد.

ماموریت و چشم انداز

 ماموریت ما ارایه محصولات و خدمات ریلی با کیفیت در سطح استانداردهاي بین المللی با استفاده از فرآیندهاي بهینه و معیارهایی که از استراتژي تجاري گروه مپنا پیروي می‌کنن

 چشم انداز ما تبدیل شدن به مرجع صنعت ریلی در زمینه هاي سیستم ترمز، تهویه و درب در منطقه خاورمیانه تا سال 1401.

خدمات

تعمیرات و اورهال

ارائه تعمیرات و اورهال سیستم ترمز انواع لکوموتیو باری ، مسافری و واگن مترو

ارائه تعمیرات و اورهال انواع سیستم‌های تهویه مطبوع لکوموتیو ، واگن مسافری و مترو

تامین قطعات

تامین قطعات سیستم ترمز انواع لکوموتیو باری ،مسافری و واگن مترو

تامین قطعات انواع سیستم‌های تهویه مطبوع لکوموتیو ، واگن مسافری و مترو

خدمات پس از فروش و نگهداری

ارائه خدمات پس از فروش و نگهداری برای سیستم ترمز انواع لکوموتیو باری ، مسافری و واگن مترو

ارائه خدمات پس از فروش و نگهداری انواع سیستم‌های تهویه مطبوع لکوموتیو ، واگن مسافری و مترو

|

پروژه ها

سیستم تهویه و ترمز واگن‌های مترو شامل AC و DC

  1. تامین سیستم تهویه مطبوع
  2. تامین مجموعـه آمـاده سازي هـواي فشــرده
  3. تامین سیستم کنترل ترمز و سیستم ترمز بوژي

سیستم تهویه و ترمز لکوموتیو باری (MAP24)

  1. تأمیـن مجموعـه ترمـز شامـل سیستـم ترمـز بـوژي
  2. ساخت مجموعه خشک کن هواي فشرده
  3. مونتاژ سیم بندي و سیستم کامل الکتریکـال لکوموتیـو به صـورت پیـش مونتـاژ

تامین سیستم ترمز لکوموتیو تونلی

لکوموتیو تونلی

تامین سیستم ترمز بوژي

سیستم تهویه مطبوع واگن هاي مسافري شرکت پلور سبز

واگن هاي مسافري شرکت پلور سبز

تامین سیستم تهویه مطبوع و تامین قطعات

یدکی مورد نیاز و بهبود عملکرد آن

اخبار